Wilt u deskundige, onafhankelijke begeleiding bij de afwikkeling van uw erfenis?

Neem vrijblijvend contact op

Privacy- en cookieverklaring

U deelt bepaalde persoonsgegevens met Stichting Testament en Erfopvolging, zodat wij u de best mogelijke afgesproken dienstverlening kunnen bieden. Deze gegevens vertellen iets over u, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. Stichting Testament en Erfopvolging laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die Stichting Testament en Erfopvolging verwerkt, zijn afhankelijk van de opdracht, maar we vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 

Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens

tichting Testament en Erfopvolging volgt voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen, zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:

• rechtmatig, behoorlijk en transparant;

• uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden;

• niet meer of langer dan noodzakelijk;

• juist, actueel en vertrouwelijk;

• passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn:

• de klantacceptatie;

• het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening;

• de informatie over onze dienstverlening te kunnen geven;

• de communicatie in het kader van de dienstverlening.

 

Bewaartermijn

Stichting Testament en Erfopvolging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afgesproken dienstverlening. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

 

Beveiliging

Stichting Testament en Erfopvolging neemt alle technische en organisatorische maatregelen, die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen zijn volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.

 

Delen

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien.

Stichting Testament en Erfopvolging maakt voor haar dataopslag gebruik van Microsoft 365. Microsoft slaat de data zoveel als mogelijk op binnen de grenzen van de EU. Mochten in het kader van die dienstverlening gegevens worden opgeslagen buiten deze grenzen, dan zal dit volgens Microsoft gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

 

Partners

Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening maken we gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens met uw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen. Stichting Testament en Erfopvolging heeft met deze partners afspraken gemaakt hoe deze met uw persoonsgegevens om dienen te gaan. Deze afspraken zijn in verwerkersovereenkomsten vastgelegd. Om welke en hoeveel partners het gaat is afhankelijk van de dienstverlening die Stichting Testament en Erfopvolging voor u uitvoert, maar het gaat om partners in de volgende categorieën:

• ontwerpen, onderhouden en verbeteren van IT-systemen en applicaties;

• ‘Infrastructure as a Service’-dienstverleners op het gebied van datacenters en dataopslag en datacommunicatie;

• ‘Software as a Service’-dienstverleners op het gebied van accountancy en financiële software, zoals online boekhouddiensten en online salarisadministratie.

 

Klachten & toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of Stichting Testament en Erfopvolging de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleeft. Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, wanneer zij menen dat zijn of haar rechten zijn geschonden. De toezichthouder is in dat geval de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u een aantal wettelijk rechten:

Het recht op inzage in door ons van u vastgelegde persoonsgegevens;

• het recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens;

• het recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Mocht u informatie willen over de persoonsgegevens die Stichting Testament en Erfopvolging van u verwerkt, dan kunnen we deze informatie pas verstrekken als u zich heeft geïdentificeerd.

In bepaalde gevallen kan of mag Stichting Testament en Erfopvolging géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving.

Een verzoek tot inzage of correctie kan schriftelijk bij ons ingediend worden via onderstaand adres. U krijgt van ons binnen vier weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.

 

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de maatschap Stichting Testament en Erfopvolging gevestigd te Schollenbrugstraat 10 hs, 1091 EZ te Amsterdam.

 

Wijzigingen aan deze verklaring

Stichting Testament en Erfopvolging kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer dit voor het laatst bijgewerkt is aan de laatste wijzigingsdatum, die aan het einde van deze verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze op de website van Stichting Testament en Erfopvolging zijn geplaatst. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

Laatste wijziging: 29-08-2018